PRIEBEH TECHNICKEJ KONTROLY

Priebeh technickej kontroly

Prevádzkovateľ vozidla je povinný pristaviť na technickú kontrolu vozidlo čisté, s povinnou výbavou a vozidlá určitých kategórií aj zaťažené v miere ustanovenej vykonávacím právnym predpisom.

 1. Pred začatím technickej kontroly musí prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predložiť na technickú kontrolu doklady v ustanovenom rozsahu. Bez predloženia ustanovených dokladov a bez pristaveného vozidla nesmie technik technickej kontroly vykonať technickú kontrolu.
 2. Pri technickej kontrole musí byť prítomný prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla. Na kontrolnej linke vedie vozidlo technik technickej kontroly alebo na jeho pokyn prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla, rovnako to platí, aj ak niektorý z kontrolných úkonov je potrebné vykonať mimo kontrolnej linky alebo ak ide o technickú kontrolu jednotlivého vozidla s obmedzenou prevádzkou, ktorú je možné vykonať aj mimo priestorov stanice technickej kontroly.
 3. Na začiatku technickej kontroly sa overuje, či sa zhodujú identifikačné údaje v dokladoch s tými, ktoré sa nachádzajú na vozidle, skontroluje sa funkčnosť a stav dverí, okien, pneumatík, osvetlenia a pod. Kontrolný technik overí aj úplnosť povinnej výbavy.
 4. Kontrola pokračuje meraním sklonu predných svetlometov, predpísaná hodnota sa nachádza priamo na každom svetlomete.
 5. Účinnosť bŕzd sa zisťuje na valcovej skúšobni pre každú nápravu zvlášť, nezabúda sa ani na parkovaciu brzdu.
 6. Na ďalšom stanovisku kontrolnej linky sa na zdviháku zospodu skontroluje stav karosérie, podvozku a tlmičov, zisťujú sa vôle v riadení a uložení kolies.
 7. Počas technickej kontroly sa nesmie nastavovať ani opravovať kontrolované vozidlo okrem nastavenia svetlometov, ak to technický stav a prístupnosť nastavovacích prvkov umožňuje.

Na vozidle sa počas technickej kontroly kontroluje:

 • identifikácia vozidla,
 • brzdové zariadenie,
 • riadenie,
 • výhľad,
 • osvetľovacie zariadenie a časti elektrického systému,
 • nápravy, kolesá, pneumatiky, zavesenie,
 • podvozok a jeho príslušenstvo,
 • iné vybavenie,
 • zaťaženie životného prostredia,
 • doplňujúce kontroly pri vozidlách kategórií M2 a M3 určených na prepravu osôb.

Vyhodnotenie technickej kontroly

Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla alebo funkcia a činnosti jednotlivých systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek hodnotia trojstupňovou klasifikáciou. Vozidlo sa hodnotí podľa zoznamu možných chýb a úrovne ich závažnosti. Chybami sa rozumejú technické poruchy a iné prípady nesúladu zistené počas technickej kontroly.

Na základe výsledku hodnotenia je vozidlo podľa úrovne závažnosti:

 • spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou nezistili žiadne chyby alebo sa zistili len ľahké chyby. Ak sa technickou kontrolou zistili ľahké chyby, prevádzkovateľ vozidla je povinný ich odstrániť,
 • dočasne spôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba. Ak sa technickou kontrolou zistila vážna chyba, prevádzkovateľ vozidla je povinný do 60 kalendárnych dní podrobiť vozidlo opakovanej technickej kontrole. Ak sa opakovanou technickou kontrolou opätovne zistí tá istá vážna chyba, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke. Ak prevádzkovateľ vozidla nepodrobí vozidlo v ustanovenej lehote opakovanej technickej kontrole, vozidlo je technicky nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke,
 • nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke: ak sa technickou kontrolou zistila nebezpečná chyba.

Druhy chýb:

 • ľahké chyby – nemajú výrazný vplyv na bezpečnosť vozidla ani na životné prostredie, ako aj iné menej významné prípady nezhody,
 • vážne chyby – môžu ovplyvniť bezpečnosť vozidla alebo životné prostredie, alebo ohroziť iných účastníkov cestnej premávky,
 • nebezpečné chyby – predstavujú priame a bezprostredné riziko pre bezpečnosť cestnej premávky alebo majú vplyv na životné prostredie a je potrebné zakázať používanie vozidla v cestnej premávke.

Doklad o vykonaní technickej kontroly

Dokladom o vykonaní technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vozidla, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, sú:
 • vyznačený protokol o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
 • vyznačené osvedčenie o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola,
 • vyznačená (perforovaná) kontrolná nálepka.

Preukázanie platnosti technickej kontroly:

Vyznačeným osvedčením o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola a vyznačenou (perforovanou) kontrolnou nálepkou preukazuje vodič vozidla kontrolným orgánom vykonávajúcim dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky splnenie povinnosti podrobiť vozidlo technickej kontrole pravidelnej v lehotách, spôsobom a v rozsahu ustanovenými vykonávacím právnym predpisom. Ak ide o vozidlo evidované v inom členskom štáte alebo zmluvnom štáte, dokladmi o vykonaní technickej kontroly sú rovnocenné doklady vydané v tomto členskom štáte alebo zmluvnom štáte.

Technická kontrola sa nevykoná ak:

 • sa nepredložia všetky predpísané doklady
 • nemožno naštartovať motor pristaveného vozidla
 • vozidlo má zjavne neúplné výfukové potrubie
 • na vozidle je zistený zjavný únik niektorých z prevádzkových médií
 • vozidlo má poruchu na plynovom zariadení
Nevykonanie technickej kontroly | STK Bardejov

Chcete vedieť viac? 

Neváhajte a napíšte nám!

© 2024 Všetky práva vyhradené pre Ing. Zuzana Ščasná TK KONTROL
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.